مراسم شام غریبان میناب به روایت تصویر

<img src="http://gabrik-hormozgan.com/wp-content/uploads/2024/07/IMG_20240716_230226_compress41-300×225.jpg" alt="" width="300" height="225"<img src="http://gabrik-hormozgan.com/wp-content/uploads/2024/07/IMG_20240716_230914_compress26-300×225.jpg" alt="" width="300" height="225"<img src="http://gabrik-hormozgan.com/wp-content/uploads/2024/07/IMG_20240716_232515_compress92-300×225.jpg" alt="" width="300" height="225" class=”alignright size-medium wp-image-12012″ /> class=”alignright size-medium wp-image-12005″…

عاشورای حسینی میناب به روایت تصویر

<img src="http://gabrik<img src="http://gabrik-hormozgan.com/wp-content/uploads/2024/07/IMG_20240716_101311_compress83-300×225.jpg" alt="" width="300" height="225" class="alignright size-medium wp-image-1190۳″ />-hormozgan.com/wp-content/uploads/2024/07/IMG_20240716_101518_compress71-300×225.jpg” alt=”” width=”300″ height=”225″ class=”alignright size-medium wp-image-11929″ />