امام جمعه میناب:ازوزارت کشور به دلیل عدم استفاده از نیروهای توانمند استان گلایه دارم/بومی گرایی استفاده درست ازنیروهای توانمنداستان است وباعقل ودین هم سازگاراست

حجت الاسلام محسن ابراهیمی امام جمعه میناب ضمن تبریک حلول ماه ربیع الاول گفت:اگرجامعه ای امنیت داشته باشد حامعه پیشرفته است واگردرآن جامعه هرج ومرج باشدوامنیت نداشته باشدجامعه عقب افتاده است.وی افزود:نظام جمهوری اسلامی مانظام امن است واستقلال دارد
وامنیت مادرون زا ومتکی به خوداست وعاریه ای نیست قدرآن رابدانید.خطیب جمعه میناب گفت:دراستان ما دوتفکروجوداردکه نادرست است وتفکرسوم درست است.ابراهیمی اضافه کرد:تفکربومی گرایی نادرست وخطرناک است.خطیب جمعه میناب افزود:بومی ستیزی منشاء آن بومی گرایی افراطی شده است وبه چه جرمی ازنیروهای توانمنداستان استفاده نمی شود.؟ابراهیمی خاطرنشان کرد:بومی گرایی استفاده درست ازنیروهای توانمنداستان است وباعقل ودین هم سازگاراست که ازظرفیت نیروهای توانمنداستان استفاده شود.وی اظهارداشت:بابومی گرایی افراطی وبومی ستیزی هردومخالفم.ابراهیمی گفت:ازوزارت کشورگلایه دارم چراازنیروهای توانمند استان درگزینه استانداری استفاده نشد.آیانیرو توانمندوجودنداشت.؟چراازاین همه نیروی توانمندوظرفیت های استان استفاده نشد.؟خطیب جمعه میناب اضافه کرد:عدم حضوردرتودیع ومعارفه استاندارمشکلی حل نمی کندبلکه به مشکلات افزوده می شود.وی افزود:درتودیع ومعارفه استاندارشرکت کنیم ومشکلات استان به استاندارگوشزدشود. ابراهیمی اضافه کرد: استان ماازقهرکردن ودعواهای سیاسی ضربه هاوزیان های فراوانی دیده است
ودیگرزمان قهرکردن نیست بلکه بایدباهمدلی مشکلات استان رابیان کردودرمرتفع نمودن آن تلاش کنیم.
میناب خبرنگار بارانی نیا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *