امام جمعه میناب:چرامسئولین استان فارس حرفی می زنند که بین مردم اختلاف ایجادشود/ درتودیع ومعارفه هاازدستپاچگی اجتناب شود

حجت الاسلام محسن ابراهیمی امام جمعه میناب ضمن تبریک میلادپیامبر وهفته وحدت به جایگاه مسجددراسلام اشاره کردوگفت:مسجددراسلام ازاهمیت بالایی برخوداراست وخیرین درساخت مسجددرمیناب کمک کنندکه محلاتی که به مسجدنیاز است مسجدساخته شود.خطیب جمعه میناب افزود:خداپیامبررا الگوقرارداده وباصفات خودش اورامعرفی کرده است وبایدسبک زندگی مان سبک نبوی باشد.ابراهیمی اضافه کرد:برای تربیت صحیح درزندگی بایدالگوی تربیتی داشته باشیم وزندگی خودمان راباسبک زندگی پیامبرص تنظیم کنیم.وی

افزود:مابایدزندگی فردی-خانوادگی-اجتماعی وسیاسی پیامبرراالگوقراردهیم.خطیب جمعه میناب گفت:هنوزمصوبه ای الحاق شدن بخشی ازپارسیان به استان فارس تصویب واجرایی نشده است وبرخی ازمسئولین استان فارس باعث اختلاف بین مردم شده اند وزیپ دهان خودشان راببندندتاتفرقه ایجادنشود.ابراهیمی افزود:چرا برخی ازمسئولان بابی تدبیری حرفی می زنندکه موجب اختلاف درمیان مردم شود.وی گفت:اگرشما باالحاق بخشی ازاستان هرمزگان به فارس صاحب دریا خواهیدشدلطفا شماهم بخشی ازاستان فارس رابه هرمزگان الحاق کنیدتاماهم امامزاده-حافظ وسعدی داشته باشیم.خطیب جمعه میناب به عزل ونصب ها اشاره کردوافزود:درتودیع ومعارفه هاازدستپاچگی اجتناب شودوقدرکسانی که به نظام خدمت کرده اندبدانیم وبه آنان زمان بدهیمحجت الاسلام محسن ابراهیمی امام جمعه میناب ضمن تبریک میلادپیامبر وهفته وحدت به جایگاه مسجددراسلام اشاره کردوگفت:مسجددراسلام ازاهمیت بالایی برخوداراست وخیرین درساخت مسجددرمیناب کمک کنندکه محلاتی که به مسجدنیاز است مسجدساخته شود.خطیب جمعه میناب افزود:خداپیامبررا الگوقرارداده وباصفات خودش اورامعرفی کرده است وبایدسبک زندگی مان سبک نبوی باشد.ابراهیمی اضافه کرد:برای تربیت صحیح درزندگی بایدالگوی تربیتی داشته باشیم وزندگی خودمان راباسبک زندگی پیامبرص تنظیم کنیم.وی
افزود:مابایدزندگی فردی-خانوادگی-اجتماعی وسیاسی پیامبرراالگوقراردهیم.خطیب جمعه میناب گفت:هنوزمصوبه ای الحاق شدن بخشی ازپارسیان به استان فارس تصویب واجرایی نشده است وبرخی ازمسئولین استان فارس باعث اختلاف بین مردم شده اند وزیپ دهان خودشان راببندندتاتفرقه ایجادنشود.ابراهیمی افزود:چرا برخی ازمسئولان بابی تدبیری حرفی می زنندکه موجب اختلاف درمیان مردم شود.وی گفت:اگرشما باالحاق بخشی ازاستان هرمزگان به فارس صاحب دریا خواهیدشدلطفا شماهم بخشی ازاستان فارس رابه هرمزگان الحاق کنیدتاماهم امامزاده-حافظ وسعدی داشته باشیم.خطیب جمعه میناب به عزل ونصب ها اشاره کردوافزود:درتودیع ومعارفه هاازدستپاچگی اجتناب شودوقدرکسانی که به نظام خدمت کرده اندبدانیم وبه آنان زمان بدهیم وبامسئولین استانی وشهرستانی بویژه مسئولین فرهنگی استان درعزل ونصب ها وافرادمتخصص فن مشورت شود.ابراهیمی گفت:بامسئول ارشدفرهنگی مشورت کنیدزیراپیامبراهل مشورت بودواگرخودتان عقل کل می دانیدحداقل خبرکنید.
بامسئولین استانی وشهرستانی بویژه مسئولین فرهنگی استان درعزل ونصب ها وافرادمتخصص فن مشورت شود.ابراهیمی گفت:بامسئول ارشدفرهنگی استان مشورت کنیدزیراپیامبراهل مشورت بودواگرخودتان عقل کل می دانیدحداقل خبرکنید.
میناب خبرنگار بارانی نیا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *