امام جمعه میناب:باطرح ملی میناب راکمک کنید/میناب بافت فرسوده زیادی دارد

حجت الاسلام محسن ابراهیمی امام جمعه میناب به هفته پدافندغیرعامل اشاره کردوافزود:یکی ازپایدارترین ومهمترین دفاع درمقابل تهدیدات دشمنان پدافندغیرعامل است.وی افزود:مادشمنان زیادی داریم وبایدازاین ظرفیت استفاده کنیموتوان خودرادرزمینه پدافندغیرعامل بالاببریم وبکارببندیم.خطیب جمعه میناب گفت:دشمن باکارهای ضدفرهنگی که انجام می دهد دنبال اضمحلال بنیان خانواده است ومابایدراهبردهای برای مقابله باجنگ نرم ورسانه ای دشمن داشته باشیم وراهبردهای فرهنگی واجتماعی مورداستفاده قرارگیرد.ابراهیمی به روز۱۳آبان اشاره کردوگفت:مبارزه بااستکبارجهانی برگرفته ازمتون دینی ماست.وی اضافه کرد:اگرعدالت درجامعه حکمفرماشودبایدباطاغوت واستکبارمبارزه شودتادرجامعه عدالت برقرارشودواین سیره راازپیامبران الهی مافراگرفته ایم.خطیب جمعه میناب به بیانات مقام معظم رهبری دربحث مطالبه جدی مسئولان ودولتمردان اشاره کردو گفت:یکی ازدغدغه های رهبری مطالبه جدی پیوست عدالت از مسئولان ودولتمردان است.ابراهیمی افزود:درتمام برنامه های دولت ومجلس بایدپیوست عدالت باشدکه یکی ازراهبردهای نظام همین است وهرکاری که مسئولان انجام می دهندبایدباعدالت سازگارباشدوهمه مسئولان ودولتمردان به مقام معظم رهبری دربخش توسعه عدالت پاسخ عملی بدهند.ابراهیمی گفت:همه مسئولان بایدکمک کنندتادرجامعه فسادستیزی بوجوآیدزیرا فسا ستیزی مقدمه عدالت خواهی درجامعه است.وی ازحضوراستانداردرشهرستان میناب قدردانی کردوافزود:متاسفانه دومین شهرستان بزرگ استان نسبت به دیگرشهرستانهای استان که روزی بخشی ازاین شهرستان بودندعقب تراست.وی گفت:مامیان دو دریای شیرین وشورهستیم وبهره ای ازازاین دودریا نبرده ایم .ابراهیمی افزود:شهرستان میناب به اندازه کافی به استان خدمت کرده است وبگداریدمیناب به کمک خودش بیایدزیرا میناب ازلحاظزیرساختی علمی-فرهنگی-هنری و ورزشی بامشکل مواجه است وحالا هم مشکل داردوبایدبه میناب کمک شود.خطیب جمعه میناب گفت:میناب بافت فرسوده زیادی داردوسرتاسرمیناب به غیرازمحلات جدید فرسوده است وبایددولت ومجلس باطرح ملی به کمک میناب بیایندومیناب رانجات دهند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *