امام جمعه میناب: جوانان و نوجوانان بااستفاده از هنرجهاتبین کنند/جوانان ماباید علی اکبرع راالگوی خودقراردهند

حجت الاسلام محسن ابراهیمی امام جمعه میناب گفت:ثواب وعقاب براساس حفظ وضایع کردن قرآن است .وی افزود:سعی کنیم وظایف خودرانسبت به قرآن انجام دهیم .حقوق اهل قرآن راکوچک نشماریم.خطیب جمعه میناب اضافه کرد:انس خودرانسبت به قرآن بیشترکنیم وبرای ترویج وفرهنگ ومعارف قرآنبه نسل نوجوان وجوان تلاس کنیم که تنهاراه رسیدن به سعادت وکمال استفاده ازکلام خداونداست.ابراهیمی ازبرگزارکنندگان جشنواره ملی تئاتردرسی درمیناب قدردانی کردوافزود:بابرگزاری جشنواره ملی تئاتردرسی میناب به عنوان پایتخت تئاتردرسی ایران درکشورمعرفی شد.وی ازنسل جوان ونوجوان خواست بااستفاده ازهنربه جهادتبین بپردازند.خطیب جمعه میناب به روزبزرگداشت شهداءوسالروزتاسیس بنیادشهیداشاره کردوگفت:نیازاساسی کشوربه زنده نگه داشتن یادشهداست ویادشهداءبایددرفضای جامعه عطرآگین شودوفرهنگ شهیدوشهادت به نسل جوان منتقل شود.وی به روز ولادت علی اکبرع وروزجوان اشاره کردوافزود:جوانان ماباید علی اکبرع راالگوی خودقراردهندزیراعلی اکبردرجهاداصغرواکبرپیروزشد.ابراهیمی موفقیت نیروی هوا فضای سپاه پاسداران درپرتاب ماهواره نور۲راتبریک گفت واین پرتاب راکاربزرگی دانست وافزود:بااین کارآمریکاورژیم غاصب اسرائیل خشمگین شدند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *