امام جمعه میناب:تولیدشبکه اجتماعی ایرانی درکشورضرورت دارد/ازظرفیت مساجدبرای تحکیم بنیان خانواده استفاده شود

حجت الاسلام محسن ابراهیمی ضمن تسلیت شهادت امام سجادع به کودتای ۲۸ مرداداشاره کردوگفت:ازهمه حوادث تاریخی ومسائل سیاسی واجنماعی درس بگیریم که تاریخ تکرارنمی شودوبایدازتاریخ ودشمنان درس بگیریم.خطیب جمعه میناب به روزجهانی فضای مجازی اشاره کردوافزود:اکردرکشورمی خواهیم ازنظرفضای مجازی موفق شویم درکشورکارشناس فضای محازی داریم.وی گفت:تولیدشبکه اجتماعی ایرانی درکشورضرورت داردتاجلوی فضای مجازی کنونی گرفته شودوبااین فضای مجازی کنونی ماتوان رقابت نداریم مگراینکه شبکه اجتماعی ایرانی ایجادشود.خطیب جمعه میناب گفت:ایجاداینترنت ملی واستفاده دولت ازشبکه های داخلی وتبلیغ شبکه های داخلی ومعرفی کانال ها وحضورافرادمتخصصونظارت جدی برشبکه های اجتماعی ازضروریات ایجادشبکه ملی است وتاکاردقیق صورت نگیرداستفاده ازشبکه های فضای مجازی درکشورمحقق نخواهدشد.ابراهیمی به روزجهانی مساجداشاره کردوگفت:اکرمی خواهیم بنیان خانواده مستحکم شودازظرفیت مساجدخوب ودرست استفاده شود.وی اضافه کرد:مساجددرامرتربیت وتحکیم بنیان خانواده هانقش اساسی داردومساجدبایددرخدمت مردم باشد.
ابراهیمی گفت:بابرنامه ریزی درشهرستان تامهرماه ۷۰درصدرمساجداین شهرستان امام جماعت خواهندداشت.وی افزود:هرمسجدی که هیئت امنای فعال نداشته باشدآن مسجدفعال نخواهدبودبلکه هیئت امنای فعال موجب فعال بودن مسجداست.ابراهیمی درپایان ازپلیس راهورشهرستان درترخیص وسایل نقلیه مردم درپارکینگ هاقدردانی نمودوازمردم خواست جهت ترخیص اموال خودبه پلیس راهورشهرستان مر
اجعه کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *